Świadczenie Dobry start przysługuje raz w roku:

  • na rozpoczynające rok szkolny dzieci( nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub w szkole)
  • do ukończenia 20 roku życia jeżeli uczy się w szkole
  • do 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności,

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani od dnia 1 lipca elektronicznie natomiast od dnia 1 sierpnia osobiście w formie tradycyjnej (papierowej) jednak nie później niż do dnia 30 listopada.
Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu ustalenie prawa do świadczenia Dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach ustalenie  prawa do świadczenia Dobry Start oraz wyłata świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.
Przyznanie świadczenia „Dobry Start” nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Decyzje będą wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.

Jednocześnie przypominamy o składaniu wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych „Rodzina 500 plus”, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

  • od dnia 1 lipca elektronicznie
  • od dnia 1 sierpnia osobiście w formie papierowej w siedzibie GOPS w Kościelnej Jani